Pozor, kandidat na cesti

Lesene table z obrazi kandidatov v času volilne kampanje zrastejo v okolici križišč in ob cestiščih kot gobe po dežju. Da je tako početje proti pravilom oglaševanja (kot je razbrati iz odzivov predstavnikov) v volilnih štabih vedo, ampak kljub temu table stojijo. Po svoje jih razumem, konkurenca to počne in jih s tem sili v neprijetno izbiro: ali ravnati po predpisih in manj oglaševati, ali pa kršiti pravila in biti prisoten za vsakim ovinkom.

Tak način promocije je problematičen vsaj iz dveh vidikov

 1. je nezakonit
 2. zmanjšuje varnost v prometu

Lahko bi pa še dodal, da ni okusen, saj urejene mestne površine spreminja v cirkus.

 

Kdo ne spoštuje pravil

Županski kandidati so, z izjemo Gregorja Macedonija, vsi ubrali nezakonito pot. Pri tem najbolj izstopa Mojca Špec Potočar (SMC), ki ironično v svojih nastopih poudarja ravno spoštovanje pravne države. Ob cestah se agresivno oglašujejo še Jože Kobe (LGS), Milena Kramar Zupan (SD, DeSUS, ZzD), Rafko Križman (ZaNM) in Bojan Kekec (SDS). Manj opazen, a vseeno prisoten je Uroš Lubej (Solidarnost), najmanj pa Matic Vidic (ki v Bršljinu krši pravilo o postavljanju oglasnih transparentov na fasade).

Svetniške liste večinoma ne uporabljajo prepovedanih oglasnih metod. V večini oglašujejo na uradnih plakatnih mestih in na tablah krajevnih skupnosti. Izjeme so SLS – Slovenska ljudska stranka in Jiri Volt ter stranke zgoraj omenjenih kandidatov.

 

Poziv za umik oglasnih tabel

Štab Gregorja Macedonija je pozval ostale kandidate, naj table umaknejo in s tem pokažejo, da spoštujejo pravno državo.

Zanimiv je odziv volilnega štaba Milene Kramar Zupan, kjer pravijo, da je Macedoni prvi začel z umazanimi metodami oglaševanja (sklicujejo se na en veliki oglasni pano, postavljen pred začetkom volilne kampanje [op.: postavila ga je Iniciativa NM2020 za namen pridobivanja podpisov podpore, kar pa ni v nasprotju s pravili oglaševanja]). Odziv je zanimiv predvsem iz vidika, da ga. Milena Kramar Zupan pristaja na princip “če vsi, potem tudi jaz“. Kako uspešna je lahko taka županja pri pregonu nepravilnosti v naši občini, verjetno ne potrebuje komentarja.

Pobudo je do objave tega zapisa podprl Matic Vidic.

Odziv Solidarnosti Novo mesto:

Od občinske uprave in občinskega inšpektorata smo dobili nedvoumno zagotovilo, da je tovrstno oglaševanje v naši občini v času volilne kampanje možno. Zato plakatov ne bomo umikali. Dodali bi, da nekateri kandidati in kandidatne liste pač nimajo kapitalskih zaledij v novomeških oglaševalskih agencijah in v medijih. Zato si ne moremo privoščiti bleščečih plakatov in dragih časopisov v vsako gospodinjstvo.

Če navedbe držijo, inšpektorat očitno ne pozna odlokov lastne občine. Na koncu uveljavljanje pravil stoji na ljudeh (odgovornih osebah) in kot kaže so ti pripravljeni pravila igre prilagoditi trenutnim potrebam. Kot kaže živimo pod tako oblastjo, kjer zakoni ne veljajo in je potrebno za vsakega posebej poklicati, če še drži oz. do kakšne mere ga je oblast upognila. Tudi zaradi tega, je dobro, da v naši občini pride do sprememb.

 

 

 

Pravila oglaševanja (kaj piše v pravilnikih in zakonih)

Na kratko:

Oglasne table se sme postaviti na zasebne površine, če lastnik na to pristane in če so dovolj odmaknjene od roba cestišča. Za državne ceste je ta meja pri 15m, za občinske (v naseljih) 5m. Postavljanje tabel je še posebej prepovedano na območju križišč.

 

MNZ – Plakatiranje (Ur. l. RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS, 11/11 in 98/13).

Plakatiranje je mogoče tudi zunaj navedenih plakatnih mest, v primeru, da se organizatorji kampanje dogovorijo z lastniki oziroma upravljavci zemljišč in drugih objektov.

 

Uradni list RS, št. 31/2013  – PRAVILNIK o merilih za postavitev in obliko objektov za oglaševanje

Objekte za oglaševanje ni dovoljeno postavljati na:

 • lokacije, ki niso v skladu z veljavnimi cestnoprometnimi predpisi in predstavljajo oviro prometne varnosti, kar velja tudi za čas postavljanja oglaševalskih sporočil,
 • 400 m od table, ki označuje mesto Novo mesto,
 •  pritrjevanje oglasnih materialov (transparentov) neposredno na objekte ob cestišču (hiše, zidovi, ograje, rastline …).

 

Uradni list RS, št. 109/2010- Zakon o cestah, Uradni list RS, št. 46/2000 – PRAVILNIK o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah

OBMOČJA ZUNAJ NASELJA

V skladu z 78. členom Zakona o cestah je postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah zunaj naselja v varovalnem pasu državne ceste prepovedano.

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran državne ceste širok:

 • pri avtocestah 40 m (pristojnost DARS d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana),
 • pri hitrih cestah 35 m (pristojnost DARS d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, le delno Direkcija Republike Slovenije za ceste),
 • pri glavnih cestah 25 m (pristojnost Direkcije Republike Slovenije za ceste),
 • pri regionalnih cestah 15 m (pristojnost Direkcije Republike Slovenije za ceste),

OBMOČJA ZNOTRAJ NASELJA

Območje vzdolž vozišča, določeno za postavitev prometne signalizacije in prometne opreme v naselju, znaša:

 1. na cestah, kjer ob vozišču ni kolesarskih poti, pločnikov ali drugih prometnih površin, namenjenih prometu – pas širine 5,0m, merjeno od zunanjega roba vozišča,
 2. na cestah, kjer je ob vozišču kolesarska pot, pločnik ali druga prometna površina, namenjena prometu – pas širine 2,0m, merjeno od zunanjega roba prometne površine, ki je ob vozišču.